Logo UELogo Guvernul RomanieiLogo Instrumente Structurale

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ
din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020

 

PROIECT SUPORT PENTRU PREGATIREA DANUBIUS - RI (DANS2)

 

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Știința Biologice anunță începerea derulării Proiectului suport pentru pregătirea DANUBIUS – RI, având următoarele date de identificare:


Cod SMIS proiect: 139648
Apel: Proiect suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI
Componentă 1 - Apel:POC/699/1/1/Mari infrastructuri de CD/1/Mari infrastructuri de CD
Axa Prioritară : Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Operațiunea: Mari infrastructuri de CD
Liderul proiectului: INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE - INCDSB

 

Parteneri:

Buget eligibil total:

22.605.670,70 Lei
Proiect co - finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

OBIECTIVE GENERALE:

Completarea aplicației europene pentru finanțarea componentelor romanești, Hub și Supersite-ul Delta Dunării, ale infrastructurii pan-europene DANUBIUS-RI cu studiile solicitate de legislația în vigoare:

și pregătirea implementării proiectului de realizare a infrastructurii DANUBIUS-RO.
Infrastructura distribuită pan-european DANUBIUS-RI se adresează Domeniului 3 de specializare inteligentă: Energie, Mediu și Schimbări Climatice, Subdomeniul 3.2 Mediu și schimbări climatice.

 

ACTIVITATI IN PROIECT:

Activitate: A1. Actiuni pentru pregatirea implementarii componentelor romanesti ale DANUBIUS-RI


S1.1 Servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiilor de achizitie pentru Hub si Supersite

Consta in elaborarea documentatiilor tehnice pentru achizitia de servicii de consultanta in achizitii publice pentru scrierea documentatiilor de achizitii ale serviciilor necesare pentru implementarea proiectului major, pentru Hub si Supersite-ul Delta Dunarii.
Obiectiv - pregatirea de lansare a tuturor documentatiilor de achizitie, la momentul in care proiectul major va fi validat de catre Comisia Europeana.


S1.2 Actualizarea planului de implementare a proiectului major (inclusiv planificarea achizitiilor si a lucrarilor de executie pentru Hub si Supersite)

Subactivitatea se refera la actualizarea planului de implementare a proiectului major transmisa la JASPERS in prima versiune a aplicatiei pentru Comisia Europeana (2019). Finantarea Proiectului major DANUBIUS-RI va fi din surse europene si va fi esalonata în doua faze:
- Faza 1. EU- Multi-Annual Financial Framework (MFF) 2014-2020, care se va încheia în Iulie 2023.
- Faza 2. MFF 2021-2027, care va debuta la 01 Ianuarie 2022.


S1.3 Benchmarking pentru echipamentele din Hub - Studiu comparativ pentru selectarea echipamentelor (in corelatie cu lista serviciilor oferite de Hub). Elaborarea specificatiilor tehnice.

Activitatea se refera la stabilirea caracterisiticilor tehnice, parte componenta a caietelor de sarcini din dosarul de achizitie al echipamentelor de cercetare aferente fiecarui laborator stabilit prin Studiul de Fezabilitate


S1.4 Elaborare specificatii tehnice pentru realizarea documentatiilor de licitatie pentru Supersite - echipamente, nave, etc.

Activitate: A2. Studii complementare necesare fazei de implementare, cerute la Comisia Europeana


S2.1 Studiul: Evaluarea impactului asupra mediului (EIA) pentru Hub si Supersite
Evaluarea impactului asupra mediului (Environmental Impact Assessement - EIA) pentru Supersite este o procedura efectuata pentru evaluarea impactului eventual al activitaþii planificate asupra mediului, precum si pentru elaborarea propunerilor privind prevenirea si minimizarea impactului negativ sau, în cazul încalcarii cerinþelor prevazute de lege


S2.2 Studiul: Utilizarea si eliminarea in conditii de siguranta a substantelor chimice de laborator pentru Hub si Supersite
Studiul se va realiza pe baza informatiilor deja existente in studiile de fezabilitate aferente Hub-ului si Supersite-ului Delta Dunarii, o inventariere a posibilelor substanþe ce pot fi utilizate si vor estima tipurile de analize specifice care implica utilizarea substanþelor, precum si frecventa cu care se vor realiza.


S2.3 Studiul: Evaluare adecvata pentru siturile Natura 2000 pentru Supersite
Studiile de Evaluare Adecvata vor fi realizate in cadrul acestei subactivitati pentru obiectivele ce urmeaza a fi construite pe teritoriul siturilor NATURA 2000, in vederea conformarii cu art. 6(3) al Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora salbatica, pe baza Deciziilor A.R.B.D.D. referitoare la fiecare punct


S2.4 Studiul: Elemente de baza privind evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la adaptarea la schimbarile climatice pentru Supersite

Studiul inseamna efectuarea unui exercitiu de vulnerabilitate la chimbarile climatice necesar ca suport aplicatiei proiectului major. Studiul implica identificarea hazardelor climatice la care proiectul este vulnerabil. Vor fi evaluat nivelul de risc si vor fi stabilite masurile de adaptare pentru reducerea riscului la nivele acceptabile.


S2.5 Studiul: Evaluarea emisiilor de gaze cu efect de sera conform metodologiei amprentei de carbon a BE pentru Hub si Supersite
Studiul va evalua emisia de gaze cu efect de sera conform metodologiei BEI prin compararea emisiilor de referinta (Baseline – fara proiect) si absolute (Absolute – cu proiect) si calcularea emisiilor relative (Ab-Be). Vor fi identificate si masurile practice relevante pentru reducerea semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de sera.


S2.6 Studiul Eficientei energetice Nzero - Conformare cu Directiva CE pentru Hub
Studiul se va efectua pe baza de informatii specifice constructiei si functionarii Hub-ului si a tuturor cladirilor noi din infrastructura DANUBIUS-RO, fluxul de lucru in laboratoarele de cercetare, particularitati ale echipamentelor de cercetare specific


Activitate: A3. Activitati complementare de proiectare si executie pentru dezvoltarea componentelor romanesti ale DANUBIUS-RI


S3.1 Hub: Elaborare documentatie si achizitie - Servicii de realizare Detalii de Executie (DDE) pe specialitati: Arhitectura, Amenajari exterioare si sistematizare verticala, Rezistenta, Instalatii, Curenti slabi Include: Scenariu la foc (studiu comportare la incendiu, elaborare manual de operare), Proiectarea instalatiei de
gaze speciale, design functional
Proiectului Tehnic (PT) elaborat in cadrul proiectului DANS si reprezinta documentatia furnizata de proiectanti, utila pentru lamurirea anumitor detalii constructive astfel incat constructia sa indeplineasca toti parametrii de conformitate cu proiectul.
Proiectantul electionat va elabora documentaþia care detaliaza soluþiile tehnice de alcatuire,
asamblare, executare, montare si alte asemenea operaþiuni, privind parþi/elemente de constructie ori de instalaþii aferente acesteia si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de execuþie, precum si legaturi între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.


S3.2 Hub: Elaborare documentatie si achizitie - Servicii de Verificare proiect pe specialitati
Detaliile de execuþie (DDE), elaborate în condiþiile legii si verificate pentru cerinþele esenþiale de calitate în constructii de catre verificatori tehnici atestaþi în conditiile legii, detaliaza proiectul tehnic, în vederea executarii lucrarilor de construcþii autorizate.


S3.3 Hub: Configurarea sistemului integrat privind trasabilitatea problelor in laboratoarele Hub-ului si dezvoltare software pentru managementul activitatii si rezultatelor stiintifice generate de laboratoarele de cercetare
Se av configuraun sistem integrat de gestionare a trasabilitatii problelor de apa / sol / biota din punctele de monitorizare stabilite in infrasturctura de cercetare din Hub. Pentru dezvoltarea unui astfel de sistem de management este nevoie de dezvoltarea, unui software adptat activitatilor din Hub si conexiunilor cu supersiteul Delta Dunarii si celelalte componente ale DANUBIUS-Ri. Se va  dezvoltarea pachetului software prin: realizare de fluxuri pentru fiecare tip de proba de analizat, furnizare de liste de echipamente si particularitati ale fisierelor generate de echipamentele de analiza, corelare cu standardele de caractereizare pe tipuri de probe, furnizare de particularitati de proiectare si functionare ale laboratoarelor Hub-ului, si alte informatii pe care firma specializata dezv


S3.4 Hub: Design exterior - identificarea unui spectru de specii vegetale adaptabile caracteristicilor microclomatice si microecologice locale (pentru realizarea amenajarilor exterioare)
Activitatea se refera la identificarea unui spectru de specii vegetale adaptabile caracteristicilor microclomatice si microecologice locale, pentru realizarea amenajarilor exterioare ale Hub-ului.

 

S3.6 Proiectare DDE pentru Supersite (pentru statiile de teren Grindu, Tulcea, Chilia Veche, SF. Gheorghe, Jurilovca)
Aceste documentaþii nu au fost prevazute în fazele anterioare ale proiectului (DANS) si vor fi executate de catre specialistii INCDDD si GeoEcoMar (ingineri hidrotehnicieni cu experienþa în domeniul construcþiilor portuare


S3.7 Elaborarea si depunerea documentatiei pentru autorizarea lucrarilor de constructie pentru Hub si Supersite
(pentru statiile de teren Grindu, Tulcea, Chilia Veche, SF. Gheorghe, Jurilovca): Se va actualiza proiectul tehnic in conformitate cu solicitarile avizatorilor documentatiilor elaborate anterior (PUZ, si alte avize si acordur)

 

Activitate: A4. Asistenta tehnica si pregatire materiala pentru proiectul major DANUBIUS-RI finantat de Comisia Europeana


S4.1 Activitati suport si sustinere pe perioada evaluarii aplicatiei de finantare la Comisia Europeana
Subactivitatea consta in sustinerea aplicatiei proiectului major pe perioada evaluarii acestuia


S4.2 DANUBIUS-RI Coordination: Organizare intalniri cu reprezentanti ai partenerilor europeni pentru definirea
DANUBIUS-Commons

Subactivitatea consta in organizarea de / participarea la intalniri cu reprezentanti ai partenerilor europeni DANUBIUS-RI pentru discutarea si stabilirea pasilor de urmat pentru operationalizarea infrastructurii distribuite pan-europene, inclusiv prin lucrul la definirea DANUBIUS-Commons. DANUBIUS-Commons reprezinta setul de reglementari, metode, standarde si protocoale armonizate pentru activitatile stiintifice si non-stiintifice (de exemplu management) din cadrul DANUBIUS-RI, astfel incat infrastructura de cercetare distribuita sa ofere informatii stiintifice de inalta calitate si compatibile. Acestea sunt fundamentale pentru integritatea, consistenta si calitatea serviciilor oferite de Infrastructura de Cercetare, din acest punct de vedere ele fiind capitale pentru buna functionare a DANUBIUS-RI.


S4.3 Actualizarea analizei cererii - identificare noi potentiali utilizatori ai infrastructurii DANUBIUS-RI
Subactivitatea presupune actualizarea formei initiale a Anexei corespunzatoare analizei cererii (Demand Analysis), parte componenta a documentatiei pentru aplicatia europeana, transmisa in forma initiala catre JASPERS in 2019.


S4.4 Actualizarea analizei cost-beneficiu a proiectului major
Activitatea presupune actualizarea formei initiale a Anexei corespunzatoare analizei cost beneficiu
parte componenta a documentatiei pentru aplicatia europeana, transmisa in forma initiala catre JASPERS in 2019


S4.5 Promovare proiect suport (pagina web, workshop deschidere/inchidere proiect, materiale promomovare: rollup, banner, newsletter, flyers)
Activitatea consta in realizarea actiunilor de promovare a proiectului DANS2 in concordanta cu Manualui de identitate vizuala pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 in Romania


Activitate: A5. Management


Comunicat de presa
lansare proiect
clic pentru detalii

Conferinta
lansare proiect
clic pentru detalii

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte
programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro